Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Soap Treatment Store geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren (en het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en gebruik van onze diensten hebben verzameld.


Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, software voor het agendabeheer en de daarop ontsloten dienstverlening van Soap Treatment Store.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14-03-1998, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.


Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 


Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 


Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruik van de website en ons bookingssysteem laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Informatie over uw afspraak;
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 


Doeleinden gegevensverwerking


De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:


 • Het aanmaken van uw account bij Soap Treatment Store
 • Het bijhouden van uw persoonlijke klantenkaart
 • Het plannen van een afspraak
 • Het bijhouden van door u aangegeven informatie die noodzakelijk is voor uw behandeling

 


Webwinkelsoftware Shopify


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify  heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify  houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 Webhosting


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor een andere partij.


Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze webhosting partij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze webhosting hanteert de wettelijke normen omtrent het maken van passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 


E-mail en mailinglijsten


Onze website maakt gebruik van een externe partij die het e-mailverkeer afkomstig van

onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze aanbieder. De uitvoering en het beheer zal gedaan worden door onze eigen medewerkers. Uw naam en emailadres zal nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden.


Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!

 


Payment processors - Shopify payments


Voor het afhandelen van  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Shopify payments. Shopify payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify payments heeft passende technische en organisatorische


maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.


Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Reviews


Wij verzamelen reviews via het platform van Salonized. Als u een review achterlaat via onze website dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Salonized deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling of behandeling kunnen koppelen. Daarnaast heeft Salonized passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij publiceren nooit uw e-mail en volledige naam, alleen uw voornaam en de inhoud van de review.

 


Verzenden en logistiek


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van diensten van DHL en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL en/of GLS delen. DHL en GLS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL en/of GLS onderaannemers inschakelt, stelen DHL en GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  


Doel van de gegevensverwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan Soap Treatment Store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons bidet daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 


Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 


Cookies Google Analytics en Facebook


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Google Google Analytics helpt ons erachter te komen wat beter en wat door u als belangrijk beschouwd wordt. Google Analytics plaatst 4 cookies met de navolgende namen: _utma, _utmb, _utmc en _utmz.

 


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 


Contactgegevens


Soap Treatment Store

van Baerlestraat 122

1071 BD Amsterdam

Nederland


T 31 (0)20 673 0506

E info@soaptreatmentstore.com

Vraag naar de contactpersoon voor privacyzaken

 

Disclaimer

Soap Treatment Store stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.